Hội thảo trên web, Ngày 9 tháng 6 năm 2022 (June 9th)Vòng Tay Cha Mẹ Việt. Hổ trợ Cộng Đồng Các Gia Đình Việt có Con Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc Biệt. Vòng Tay Cha Mẹ Việt là nhóm các phụ huynh người Việt Nam có con khuyết tật gồm tự kỷ, down, bại liệt, rối loạn tâm thần, tăng động giảm tập trung.
* Biện hộ
Tự biện hộ qua ống kính văn hóa
Diển giả:
Nội dung: Buổi học sẽ giúp người học thảo luận về cách làm thế nào văn hóa có thể ảnh hưởng đến quá trình tự biện hộ của cha mẹ và thanh thiếu niên.
Webinar, June 9th, 2022, with the The Circle of Vietnamese Parents of Greater Boston. Supporting the Community of Vietnamese speaking families of children and youth with Special Needs. The Circle of VIetnamese Parents are groups of parents of children with special needs from autism, Down Syndrome, Celebral Palsy, Genetic Disorder, ADHD.
June 9th Topic: Self-Advocacy through a Cultural Lens
Presenter: Diana Autin
Description:
This workshop engages participants in discussions around how culture influences parents and youth in the self-advocacy process
REGISTER TO https://docs.google.com/document/d/121LXlhOtpVnbFUb7RD_QIpV_4CPpoqWf8gctq5oAQKw/edit or contact or
https://forms.gle/FPvrUiZdkrsQt76T8  or email: vongtaychameviet@gmail.com or jbrinkley@spanadvocacy.org  
LƯU Ý – www.spedchildmass.com của chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sai sót, sai sót trong bản dịch ngôn ngữ, thông tin sai lệch hoặc tác hại được thực hiện trong bài đăng này, hoặc bất kỳ lịch, trang, bài đăng, sự kiện hoặc ảnh và hoặc các tài liệu liên quan được trình bày trên trang web của chúng tôi.
NOTE – Our www.spedchildmass.com is not responsible for language translations mistakes, errors, miscommunications or harm done in this post, or any calendar, page, post, event or photo and or related materials presented on our site. 

Share this event